Z przyjemnością informujemy, iż Minister Edukacji i Nauki przyznał środki finansowe dla Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej UO, którego opiekunem jest dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, na realizację działania w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”.  Projekt zatytułowany Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – zagadnienie interdyscyplinarne, wybrany został jako jeden ze 128 zakwalifikowanych do finansowania wniosków. Warto zaznaczyć, iż liczba zgłoszonych aplikacji w bieżącej edycji wyniosła 244.

Wybrany do finansowania projekt ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemu, jakim jest Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), zmniejszenie liczby kobiet sięgających w trakcie ciąży po alkohol, co spadek liczby dzieci rodzących się z FAS bądź jego spektrum (FASD).

Jak zaznaczają autorzy projektu, temat związany z Płodowym Zespołem Alkoholowym jest słabo rozpoznany w społeczeństwie, zarówno wśród osób w wieku prokreacyjnym, jak i wśród specjalistów stykających się w życiu zawodowym z osobami, które mogą być dotknięte tym problemem. Dane szacunkowe wskazują ponadto na to, iż 1 na 100 nowo narodzonych dzieci przychodzi na świat z FAS, a około 1/3 kobiet będących w ciąży przyznaje się do tego, iż zdarzyło im się sięgać po alkohol.

W ramach realizacji projektu podjęte zostaną następujące zadania:

  • Analiza naukowo-badawcza poziomu wiedzy społeczeństwa na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz potrzeb w tym zakresie (przeprowadzenie ankiet wśród siedmiu grup respondentów – (1) Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, (2) Studentów zwłaszcza pedagogiki, psychologii, medycyny, położnictwa, nauk o rodzinie oraz w celach porównawcych – innych kierunków, (3) Osób dorosłych, (4) Kobiet w okresie ciąży, (5) Nauczycieli o pedagogów, (6) Położnych, (7) Rodziców adopcyjnych i zastępczych (łącznie ponad 1000 osób);
  • Prowadzenie bezpośrednich (wykłady, prelekcje) i pośrednich (materiały edukacyjne, filmy on-line) działań dydaktyczno-edukacyjnych poszerzających wiedzę społeczeństwa na wspomniany temat, w tym wśród uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów (w szczególności tych kierunków, które predestynują do zetknięcia się w pracy zawodowej z problemem FAS), nauczycieli, położnych, kobiet w ciąży oraz szerokiego społeczeństwa (osoby w wieku prokreacyjnym oraz średniej i późnej dorosłości – potencjalnych dziadków i pradziadków;
  • Aktywizacja członków koła naukowego na polu naukowo-badawczym
    i dydaktyczno-edukacyjnym.

Kwota dofinansowania projektu wyniosła 25 200,00 zł, natomiast czas jego trwania zaplanowano na okres 12 miesięcy. W dniu 17.06.2021 r. podpisana została umowa finansowa pomiędzy UO a Ministerstwem Edukacji i Nauki. W sumie, Ministerstwo przeznaczyło kwotę w wysokości 6 590 695,49 zł na realizację wszystkich 128 projektów.

Interdyscyplinarnemu Kołu Naukowemu Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej oraz dr Emilii Lichtenberg-Kokoszce serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy pomyślnej realizacji działań.