ZESPÓŁ DS. STANDARYZACJI I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

Zadania Zespołu oparte są na trzech głównych filarach:

  1. Standaryzacja
  2. Informacja i promocja
  3. Przygotowanie projektów.

W ramach Standaryzacji, Zespół prowadzi działania w zakresie opracowania oraz cyklicznej weryfikacji i aktualizacji standardów związanych z przygotowaniem oraz realizacją projektów. Dotyczy to przede wszystkim opracowania zasad przygotowania i realizacji projektów opartych o zdefiniowane wcześniej przebiegi procesowe oraz opracowania wzorów dokumentów stosowanych w całym procesie. Przygotowane dokumenty stanowią swego rodzaju wytyczne oparte o zbiór najlepszych praktyk wypracowanych w trakcie dotychczas realizowanych projektów.

W ramach Informacji i promocji, Zespół odpowiedzialny jest za inicjowanie działań mających na celu szerzenie informacji o możliwościach wsparcia planowanych do realizacji projektów, promowanie inicjatyw już realizowanych przez Uniwersytet, a także współpracę z innymi podmiotami.

W ramach Przygotowania projektów, Zespół odpowiada za wsparcie wnioskodawców i Kierowników Projektów w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji projektowej, począwszy od identyfikacji potrzeb Uczelni w tym zakresie, poprzez  konsultacje przy doborze odpowiedniego instrumentu finansowania aż do przygotowania kompletnego wniosku aplikacyjnego.

Zespół prowadzi doradztwo oraz konsultacje w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów, a także zapewnia pomoc w opracowaniu zakresu merytorycznego wniosku, tj: przygotowanie budżetu, harmonogramu prac, uzasadnienia składania aplikacji, itp.

Pracownicy:

 

Izabela Ganowska

Z-ca Dyrektora

Anastasiia Bichenova

starszy specjalista

Małgorzata Podgórska-Ziobro

starszy specjalista

Ewa Młynarczyk

starszy specjalista