Uprzejmie informujemy o trwających naborach do 3 konkursów Narodowego Centrum Nauki:

  1. Sonata BIS 11 – konkurs, którego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego prowadzącego badania podstawowe. Program dedykowany jest osobom, które uzyskały stopień doktora w okresie od 5 do 12 lat przed dniem złożenia wniosku. W projekcie udział mogą brać studenci oraz doktoranci. W ramach finansowania, można zaplanować wydatki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i/lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Nabór do konkursu trwa do 15.09.2021 r. Więcej informacji dotyczących aplikowania znajduje się na stronie NCN Sonata BIS 11
  1. MAESTRO 13 – Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mający na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Nabór, podobnie jak w przypadku konkursu SONATA BIS 11, zamyka się w dniu 15.09.2021 r. Więcej informacji dotyczących aplikowania znajduje się na stronie NCN Maestro 13

 

  1. MINIATURA 5 – Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. W ramach grantu można otrzymać dofinansowanie w przedziale 5000 – 50 000 zł. Czas trwania projektu nie powinien przekraczać 12 miesięcy. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nabór aplikacji zakończy się w dniu 30.09.2021 r. Więcej informacji dotyczących aplikowania znajduje się na stronie NCN Miniatura 5.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w powyższych konkursach NCN, uprzejmie prosimy o kontakt z zespołem ds. standaryzacji i przygotowania projektów BNiOP: projekty@uni.opole.pl ; tel. 77 452 71 89 (Justyna Przybylak) oraz 77 452 71 78 (Joanna Świątkiewicz).