Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory do następujących konkursów o granty krajowe oraz międzynarodowe:

 

  1. SONATINA 5 – projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy

Termin zakończenia naboru: 15.03.2021 r.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców będących tuż po obronie doktoratu (maksymalnie 3 lata od obrony w momencie składania wniosku); do udziału w naborze uprawnione są także osoby, których termin obrony zaplanowany jest na czas do 30 czerwca br.

Głównym celem konkursu jest zapewnienie młodym zdolnym badaczom pełnoetatowego zatrudnienia w jednostce innej od tej, w której doktorant zdobył tytuł naukowy. Innym ważnym założeniem oraz wymogiem jest odbycie zagranicznego stażu naukowego, który będzie trwać od 3 do 6 miesięcy.

Budżet konkursu SONATINA 5 wynosi 20 mln złotych.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

 

2. SHENG – konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze

Termin zakończenia naboru: 15.03.2021 r.

Konkurs organizowany jest w oparciu o współpracę zawiązaną pomiędzy NCN a National Natural Science Foundation of China (NSFC), będącą chińskim odpowiednikiem polskiej agencji wykonawczej.

Nabór kierowany jest do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami z Chin występują z wnioskiem o finansowanie wspólnego projektu naukowego.

Obie agencje prowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Finansowanie otrzymają tylko wnioski, które dostaną rekomendację obu agencji partnerskich agencji wykonawczych.

Ogłoszenie NCN określa zasady przyznawania finansowania na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów.

NCN przeznaczyło budżet w wysokości 25 mln złotych na finansowanie polskich zespołów.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

 

3. Weave – UNISONO – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze – współpraca wielostronna w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agnecy Procedure – LAP)

Termin zakończenia naboru: w zależności od tego, do której agencji wiodącej partnerzy będą składać swój wniosek (w przypadku ww. naboru NCN takiej roli nie pełni; wyjątkiem jest konkurs OPUS 22, którego nabór ogłoszony zostanie we wrześniu).

Państwa, które współpracują w ramach programu Weave:
Austria, Czechy, Słowenia, Szwajcaria, Niemcy, Polska.

W ramach konkursu polskie zespoły składają w NCN wniosek krajowy oraz wniosek wspólny, przygotowywany wraz z partnerami (możliwość nawiązania współpracy dwu lub trójstronnej) do odpowiednich agencji wykonawczych
z państw partnerskich, z którymi realizowany będzie projekt (państwa, których agencje współpracują z NCN w ramach programu znajdują się w akapicie powyżej). Wniosek wspólny musi odnosić się do wymogów określonych
w konkursie agencji wiodącej.

Tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną składanych wniosków.

W ramach konkursu realizować można projekty na prowadzenie badań podstawowych reprezentujących dowolną dziedzinę wiedzy.

Budżet dla polskich zespołów badawczych wynosi 30 mln złotych.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Ogłoszenie konkursu Weave-UNISONO organizowanego we współpracy wielostronnej w ramach programu Weave w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

 

4. JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) nabór do konkursu Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseasesmiędzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych

Konkurs dwuetapowy – w pierwszej kolejności wysyłane są wspólne wnioski wstępne, następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny, zespoły składają wnioski pełne

Termin naboru I etapu (pre-proposals) – wnioski wspólne: 02.03.2021 r.

Zaproszenie do składania wniosków pełnych (full propsals): maj 2021

Termin naboru II etapu (full proposals) – wnioski wspólne: 29.06.2021

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN OSF: 06.07.2021 r.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w październiku 2021 r.

Wnioski wspólne przygotowywane są wraz z partnerami w języku angielskim
i składane są w systemie sieci JPND.

Program zakłada utworzenie konsorcjów naukowych przez co najmniej 3 partnerów pochodzących z  3 różnych krajów. W skład państw członkowskich sieci JPND wchodzą następujące kraje: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

NCN na dofinansowanie polskich zespołów badawczych przeznaczył kwotę
w wysokości 500 000 EUR.

Więcej informacji dotyczących naboru znajduje się pod linkiem:

Ogłoszenie konkursu sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)