Projekt „Interreg” Republika Czeska – Polska

Tytuł projektu: Innowacje edukacyjne nakierowane na zwiększenie szans zatrudniania absolwentów w ekoturystyce

Nr projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001153

Lider projektu: Uniwersytet w Ołomuńcu, Republika Czeska

Instytucje partnerskie: Uniwersytet Opolski (Polska) oraz Uniwersytet w Ostrawie (Republika Czeska)

PROBLEM:

Głównym problemem nakreślonym przez autorów projektu, popartym badaniami oraz obserwacjami rynku pracy na pograniczu polsko-czeskim, jest brak zatrudnialności absolwentów szkół wyższych
w obszarze ochrony środowiska czy kierunków biologicznych. Z drugiej strony zauważa się także duży potencjał i niezagospodarowanie przygranicznych terenów naturalnych, które przysłużyć mogłyby się rozwojowi ekoturystyki, co docelowo podniosłoby wzrost gospodarczy tychże terenów, będących regionami słabo rozwiniętymi ekonomicznie. Problem związany z bezrobociem absolwentów uczelni związany jest ponadto z brakiem odpowiedniego przygotowania praktycznego do pracy w zawodzie, co zniechęca potencjalnych pracodawców do zatrudniania młodych osób wyposażonych jedynie
w wiedzę teoretyczną. Z powyższych względów, obszary przyrodnicze przy granicy polsko-czeskiej nie są odpowiednio chronione, a także nie posiadają infrastruktury sprzyjającej rozwojowi ekoturystyki, która mogłaby wspomóc promocję tego regionu; dodatkowo, młodzi adepci uniwersytetów borykają się z problemami związanymi z niemożnością znalezienia zatrudnienia w miejscu swojego zamieszkania.

CEL:

W odpowiedzi na postawione wyzwania, 3 uczelnie partnerskie z Polski oraz z Czech zawiązały współpracę mającą na celu odwrócenie niesprzyjających trendów i rozpoczęło prace nad wspólnym projektem edukacyjnym, który docelowo ma podnieść kompetencje studentów w zakresie ochrony środowiska poprzez kładzenie większego nacisku na rozwój umiejętności praktycznych już w toku kształcenia. Cele projektu to także przygotowanie studentów do wejścia na transgraniczny rynek pracy jako kadra zarządzająca zrównoważonym rozwojem ekoturystyki, a także zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁANIA:

Projekt realizowany jest poprzez następujące działania:

– organizacja szkoleń (w tym zawodowych), warsztatów;

– wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, sylabusów, które realizowane są wydziałach przyrodniczych wszystkich trzech uczelni partnerskich;

– organizacja szkoleń językowych (kursy dwujęzyczne z naciskiem na fachowe słownictwo, przygotowanie dwujęzycznych materiałów edukacyjnych);

– wspólna realizacja specjalistycznego kształcenia, a  także przygotowywanie kursów i materiałów edukacyjnych z udziałem ekspertów-praktyków, organizacja staży, wymiana dobrych praktyk;

– zaangażowanie w działania przedstawicieli rynku pracy (organizacja staży, praktyk zawodowych, pracy w terenie w obszarach ekoturystyki).