Z wielką przyjemnością informujemy, iż Uniwersytet Opolski, decyzją Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, otrzymał dofinansowanie w wysokości 176 020,00 zł na realizację projektu UO for International Students – budowanie potencjału w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu „Welcome to Poland”.

 

Program Welcome to Poland cieszy się dużym zainteresowanej wśród instytucji szkolnictwa wyższego – w ramach naboru złożono łącznie 181 wniosków. NAWA przyznała środki finansowe na realizacje 39 projektów.  Głównym celem programu  jest umiędzynarodowienie polskich uczelni poprzez zastosowanie działań związanych  z budowaniem ich  potencjału pod kątem przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów oraz kadry naukowej z zagranicy, jak i promocją uczelni na arenie międzynarodowej. W ramach realizacji dofinansowanego projektu, planuje się wdrożenie na UO następujących działań:

  1. Uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego Welcome Centre;
  2. Organizacja warsztatów dotyczących języka polskiego dla studentów;
  3. Organizacja warsztatów dotyczących kompetencji międzykulturowych dla studentów;
  4. Organizacja „Mentor Program”;
  5. Opracowanie, tłumaczenie i druk przewodników po miasteczku akademickim i Opolu;
  6. Stworzenie pakietów powitalnych dla studentów zagranicznych UO;
  7. Stworzenie filmu promocyjnego prezentującego sylwetki studentów zagranicznych i warunków studiowania;
  8. Organizacja wydarzenia Virtual Open Days at UO.

Realizacja ww. projektu jest odpowiedzią na potrzeby UO związane z usprawnieniem pracy uczelni w związku z przyjmowaniem studentów z zagranicy, których rokrocznie systematycznie przybywa. Warto nadmienić, iż Uniwersytet Opolski w 2019 r. znalazł  się na 11. miejscu wśród polskich instytucji szkolnictwa wyższego z najwyższą liczbą międzynarodowych studentów, których ilość wyniosła wówczas łącznie 774 osoby. W roku akademickim 2020/2021 przyjęto z kolei aż 386 studentów z zagranicy. W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony zagranicznych studentów podjęciem kształcenia na UO, istotną kwestią wydaje się zapewnianie wszystkim członkom społeczności akademickiej równego dostępu do informacji, a także kompleksowej obsługi i wsparcia pod kątem prawnym, medycznym, adaptacyjnym oraz związanym z zakwaterowaniem. Realizacja działań w ramach realizacji projektu bez wątpienia przyczyni się do poprawy procesu związanego z integracją studentów zagranicznych ze studentami z Polski, usprawnieniem procesu rekrutacji oraz adaptacji studentów z zagranicy w Polsce, a także stworzeniem otwartej, przyjaznej atmosfery.

Dużą korzyścią oraz wartością dodaną projektu będzie ponadto przeprowadzenie warsztatów dla studentów z zakresu kultury i języka polskiego, jak i w obszarze kompetencji międzykulturowych. Dodatkowo, planuje się zwiększyć działania związane z promocją Uniwersytetu Opolskiego na arenie międzynarodowej.

Za realizację projektu, jak i złożenie samej aplikacji konkursowej, odpowiedzialny jest Zespół ds. Studentów Zagranicznych Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich, a jego koordynatorem została Pani mgr Iryna Shvets. Realizacja zadań przewidziana jest na okres 01.06.2021 – 31.05.2023 r.