Uniwersytet Opolski. Uczelnie (bardzo!) dostępna

Uniwersytet Opolski w ramach naboru ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań  i Rozwoju  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zrealizuje wart prawie 4 mln złotych projekt Uniwersytet Opolski uczelnia (bardzo!) dostępna, który dedykowany jest osobom z niepełnosprawnościami.

Założeniem projektu jest zapewnienie wielowymiarowej dostępności dla studentów Uniwersytetu Opolskiego m.in. poprzez remont niezbędnej infrastruktury, ale także poprzez podniesienie kompetencji kadry Uczelni na wszystkich poziomach (wykładowcy, administracja), w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności.

Kierownikiem Projektu jest dr Grzegorz Haber z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, który pełni w Uniwersytecie funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Za wsparcie administracyjne projektu – zarówno na etapie przygotowywania projektu jak i w trakcie jego realizacji  – odpowiedzialne są Biuro Nauki i Obsługi Projektów oraz Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Osób Niepełnosprawnych, ale we wdrożenie poszczególnych modułów zaangażowana będzie cała społeczność akademicka Uczelni.

Projekt wdrażany będzie na poziomie instytucjonalnym, co oznacza, iż opracowane zostaną wewnętrzne procedury organizacyjne dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Opolskim. W związku z tym, na podstawie konsultacji z ekspertami zewnętrznymi,  jak i wewnętrznymi, powstanie Polityka Zarządzania Niepełnosprawnością UO, a także przygotowane i wdrożone zostaną materiały oraz wytyczne dla wszystkich pracowników UO w tym zakresie. W ramach zapewnienia stałego wsparcia w Uczelni powołane zostanie Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego, w którym zatrudnione zostaną osoby oferujące wielowymiarową pomoc w sprawach bieżącego funkcjonowania, działań interwencyjnych, ale również realizujące autorskie programy profilaktyczne. W Uniwersytecie Opolskim działać będzie ponadto Akademia Szkoleniowa, w ramach której zrealizowane zostaną warsztaty oraz wsparcie kompetencyjne pod kątem zajmowanego stanowiska dla kadry zarówno dydaktycznej, jak i administracyjnej – materiały szkoleniowe dostępne będą także online, co zapewni każdemu łatwą dostępność do wszelkich informacji. Docelowo, opracowany i opublikowany zostanie również podręcznik użytkownika „Niepełnosprawność. Uniwersytet Opolski w działaniu”, w którym zawarte zostaną wszelkie informacje dotyczące niepełnosprawności, sposobu rozpoznania sytuacji kryzysowej i reakcji na nią, a także przedstawione zostaną zagadnienia w zakresie realizacji wewnętrznych procedur postępowania oraz polityki komunikacyjnej z osobami niepełnosprawnymi. Co ważne, wszystkie strony internetowe UO dostosowane zostaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zarówno pod względem formy, jak i zamieszczanych treści.

W projekcie nie zabraknie również działań inwestycyjnych – zaplanowano między innymi zakup i montaż 3 urządzeń dźwigowych dostoswanych do najnowszych standardów, mających na celu umożliwienie swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynków dydaktycznych UO – nowe windy zostaną zamontowane w Budynku Głównym przy ul. Oleskiej 48, Collegium Pedagogicum przy ul. Czaplaka 2a, a także w LO  przy pl. Staszica 1. Ponadto, w Collegium Civitas oraz Budynku Głównym powstaną podjazdy oraz platforma dla osób niepełnosprawnych (Budynek Główny, ul. Oleska 48). Obiekty UO zostaną także wyposażone w bezdotykowe dozowniki na płyn dezynfekcyjny/mydło. Dodatkowo, w budynku Collegium Civitas zamontowane zostaną zewnętrzne rolety, nagłośnienie z pętlą indukcyjną oraz nowe oświetlenie.

Wszystkie nowe rozwiązania w efekcie końcowym przyczynią się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ułatwią ich funkcjonowanie, studiowanie oraz dostęp do infrastruktury jak i usług znajdujących się i działających na terenie UO. W związku z przeprowadzanymi udogodnieniami i działaniami na rzecz studentów niepełnosprawnych, istnieje szansa na większy udział tychże osób w życiu akademickim, a sama Uczelnia stanie się miejscem bardziej przyjaznym wszystkim członkom tworzącym jej społeczność.

Uniwersytet Opolski w ramach realizacji poszczególnych działań otrzymał dofinansowanie  w wysokości niemal 4 mln złotych. Sam projekt rozpocznie się 01.11.2020 r., a zakończy 31.10.2023r.