Sojusz 7 instytucji partnerskich tworzących sieć Uniwersytetów Europejskich “FORTHEM”, otrzymał dodatkowe 2 miliony euro na realizację projektu w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru badawczo-innowacyjnego europejskich uniwersytetów (część I)” w obszarze “Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa” Programu Horyzont 2020. Nowo wygrany projekt nosi nazwę FIT FORTHEM, a jego działania będą dotyczyły wspierania instytucjonalnej transformacji polityk w obszarze badań i innowacji na europejskich uniwersytetach. FIT FORTHEM skoncentruje się głównie na działaniach zainicjowanych przez i dla laboratoriów FORTHEM, a także na długoterminowej integracji w ramach Sojuszu w zakresie wzmacniania potencjału badawczego i innowacyjnego każdej organizacji partnerskiej. Procesy transformacyjne zostaną zainicjowane poprzez mapowanie wspólnych obszarów badawczych, definiowanie wspólnej polityki otwartej nauki, tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych obejmujących interesariuszy z sektora prywatnego i społeczeństwa, umożliwianie korzystania z infrastruktury badawczej partnerów oraz silne wsparcie w przygotowywaniu wspólnych wniosków o dotacje w programach europejskich. Projekt ma również na celu dalsze pogłębianie wzajemnego zrozumienia między wszystkimi podmiotami oraz wzmocnienie umiejętności zawodowych naukowców w zakresie zarządzania badaniami, planowania strategicznego i komunikacji naukowej.

Po stronie UO w działania projektowe zaangażowane zostaną Instytut Językoznawstwa oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji. Kierownikami projektu z ramienia naszej uczelni są dr hab. Katarzyna Molek-Kozakowska, prof. UO oraz dr Barbara Curyło. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 01.01.2021 – 31.12.2023.

Serdecznie gratulujemy!