O NAS

Biuro Nauki i Obsługi Projektów jest jednostką administracyjną UO, powołaną w celu organizacji i koordynacji wszelkich działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych na Uczelni. Biuro, pełniąc funkcję PMO (Project Management Office), zapewnia wsparcie administracyjne wnioskodawcom i kierownikom projektów, oraz nadzoruje prace nad poprawnym złożeniem i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Organizacja zarówno pracy Biura jak i współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oparta jest o zarządzanie procesowe. Oznacza to, iż wszelkie działania są odzwierciedlone w przygotowanych przebiegach procesowych, z opisanymi rolami, czynnościami i powiązaniami wszystkich uczestników procesów. Podejście takie pozwala na transparentne określenie zadań i odpowiedzialności podczas przygotowania i realizacji projektów, co ma na celu wyeliminowanie wąskich gardeł a przez to skrócenie czasu trwania całego procesu oraz lepszą komunikację. 

 

Do zadań Biura należą:

 • Standaryzacja procesów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem, realizacją
  i poprawnym rozliczeniem projektów;
 • Cykliczna weryfikacja potrzeb projektowych Uczelni w celu określenia kierunku działań Biura;
 • Współpraca z Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii w zakresie inicjowania projektów, pozyskiwania partnerów do ich realizacji, jak również komercjalizacji wyników prowadzonych projektów;
 • Inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych oraz uruchomienia projektu;
 • Aktywna współpraca z pracownikami Uczelni w przygotowaniu dokumentacji projektowej,
 • Monitorowanie przebiegu realizacji projektów i nadzór nad zespołami projektowymi w zakresie kompetencji Biura;
 • Obsługa administracyjna i finansowa realizowanych projektów oraz współpraca
  z pozostałymi jednostkami uczelnianymi w tym zakresie;
 • Koordynacja działań związanych z kontrolą projektów;
 • Realizacja działań związanych z mobilnością studentów i pracowników w ramach umów międzynarodowych oraz międzynarodowych programów edukacyjnych
  i stypendialnych, a także w ramach indywidualnych umów mobilnościowych;
 • Prowadzenie elektronicznego zestawienia projektów – Bazy Projektów.

Biuro Nauki i Obsługi Projektów podzielone jest na zespoły:

ZESPÓŁ DS. STANDARYZACJI I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

ZESPÓŁ DS. MOBILNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

ZESPÓŁ DS. PROJEKTU POMOLOGIA-PRÓSZKÓW

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI I ROZLICZEŃ PROJEKTÓW

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

DYREKCJA BIURA:

mgr Jarosław Kubiak

mgr Jarosław Kubiak

Dyrektor

mgr Marek Liśkiewicz

mgr Marek Liśkiewicz

p.o. Z-cy Dyrektora

mgr Izabela Ganowska

Z-ca Dyrektora