Informacja o Biurze

Biuro Nauki i Obsługi Projektów (BNiOP) jest nowo powstałą jednostką administracyjną UO, działająca na bazie wcześniejszego  Biura Badań i Zarządzania Projektami, które w czerwcu 2020 r. po połączeniu z Zespołem ds. mobilności międzynarodowej wydzielonym z Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich, przekształcone zostało w jedną komórkę. Siedziba BNiOP mieści się w Domu Studenta „Kmicic”
przy ul. Grunwaldzkiej 31 w Opolu oraz w Domu Studenta „Spójnik” przy ul. Katowickiej 91-93 w Opolu.

Do głównych zadań jednostki należą między innymi monitorowanie, kompleksowa obsługa, oraz promocja związana z aplikowaniem i realizacją projektów naukowych, dydaktycznych i inwestycyjnych na Uczelni. BNiOP zapewnienia wsparcie administracyjne wnioskodawcom, w szczególności nadzór nad poprawnym złożeniem i rozliczeniem wniosku oraz przestrzeganiem procedur związanych z prawidłową realizacją projektu.

Poniżej zadania którymi zajmuje się BNiOP:

 • Standaryzacja procesów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem, realizacją
  i poprawnym rozliczeniem projektów;
 • Cykliczna weryfikacja potrzeb projektowych Uczelni w celu określenia kierunku działań Biura;
 • Współpraca z Centrum Transferu Technologii w zakresie inicjowania projektów, pozyskiwania partnerów do ich realizacji, jak również komercjalizacji wyników prowadzonych projektów;
 • Inicjowanie wszelkich działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych oraz uruchomienia projektu;
 • Aktywna współpraca z pracownikami Uczelni w przygotowaniu dokumentacji projektowej,
 • Monitorowanie przebiegu realizacji projektów i nadzór nad zespołami projektowymi w zakresie kompetencji Biura;
 • Obsługa administracyjna i finansowa realizowanych projektów oraz współpraca
  z pozostałymi jednostkami uczelnianymi w tym zakresie;
 • Koordynacja działań związanych z kontrolą projektów;
 • Realizacja działań związanych z mobilnością studentów i pracowników w ramach umów międzynarodowych oraz międzynarodowych programów edukacyjnych
  i stypendialnych, a także w ramach indywidualnych umów mobilnościowych;
 • Prowadzenie elektronicznego zestawienia projektów – Bazy Projektów.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy, BNiOP podzielone zostało na 4 zespoły:

 1. Zespół ds. standaryzacji i przygotowania projektów, odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procedury związanej ze złożeniem wniosku projektowego pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Zespół zapewnia wsparcie oraz prowadzi działania w zakresie opracowania oraz weryfikacji standardów związanych z przygotowaniem oraz realizacją projektów, jak i inicjowania projektów poprzez działania informacyjno-promocyjne mające na celu dotarcie do jak największej liczby potencjalnych wnioskodawców. Zespół zapewnia wsparcie administracyjne w postaci doradztwa oraz konsultacji w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów. Zespół zapewnia pomoc oraz prowadzi konsultacje przy doborze odpowiedniego instrumentu finansowania do założeń składanego projektu, jak i udziela wsparcia w opracowaniu zakresu merytorycznego wniosku, tj: przygotowanie budżetu, harmonogramu prac, uzasadnienia składania aplikacji, itp. Zespół ds. standaryzacji oraz przygotowania projektów koordynuje działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych, a także
  w przypadku zawierania umów grantowych z instytucjami dotującymi projekty badawcze, edukacyjne oraz stypendia.
 2. Zespół ds. realizacji i rozliczeń projektów, do którego kompetencji należy poprawny nadzór finansowy nad realizowanymi na UO projektami, w tym kompletne przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia projektu, zapewnienie wsparcia administracyjnego kierownikowi projektu pod kątem prowadzenia działań niezbędnych do poprawnej jego implementacji, zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy kierownikiem inwestycji a JOA. Ponadto, zespół odpowiedzialny jest za składanie raportów, zagwarantowanie wsparcia i nadzór nad dokumentacją projektową, prowadzi monitoring dostępnych środków oraz pełni dozór nad płynnością finansową projektu. Do zadań zespołu należy również współpraca z innymi jednostkami uczelnianymi pod kątem ponoszonych wydatków w ramach realizacji projektu, udział
  w spotkaniach zespołu projektowego, a także prowadzenie sprawozdawczości, raportów, baz danych oraz przygotowywania rozliczeń.
 3. Zespół ds. mobilności międzynarodowej zajmujący się wymianami studentów oraz pracowników za granicę oraz nawiązywaniem współpracy
  z zagranicznymi ośrodkami szkolnictwa wyższego, jak i badawczymi. Do zadań zespołu należy m.in. koordynacja projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+. Oprócz akcji mobilnościowych implementowane są międzynarodowe projekty dydaktyczne – Partnerstwa Strategiczne.
  Członkowie zespołu organizują także wszelkie wydarzenia mające na celu promocję mobilności oraz umiędzynarodowienia Uniwersytetu Opolskiego takie jak staff week dla pracowników partnerskich instytucji szkolnictwa wyższego czy orientation week dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na wymianę do Opola. Ponadto, pracownicy zespołu organizują szkolenia, warsztaty, kursy językowe oraz promują ideę internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego wśród pracowników oraz studentów uczelni.
 4. Zespól ds. realizacji i rozliczeń projektu Pomologia – Prószków, odpowiedzialny jest za realizację jednego z flagowych projektów UO pn. Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. Budżet projektu to prawie 50 mln zł, z czego prawie 30 mln zł jest refinansowane środkami z UE w ramach projektu nr RPOP.01.02.00-16-0001/17. Docelowo MCBR UO będzie obejmowało w lokalizacji Opole ul. Oleska 22 i Prószków –Pomologia,  łącznie prawie 3.000 m2 powierzchni użytkowej na której zostaną zlokalizowane: 16 nowoczesnych laboratoriów badawczych (część niegospodarcza) i 10 nowoczesnych laboratoriów komercyjnych (cześć gospodarcza) m.in. w obszarze ekotoksykologii, toksykologii, badania jakości żywności, GIS, gleboznawstwa, OZE. W lokalizacji Prószków – Pomologia powstanie nowoczesna szklarnia doświadczalna oraz specjalistyczna komora fitotronowa. Ponadto na obszarze blisko 7 ha powstaną (wg obowiązujących standardów naukowych) poletka uprawne do prowadzenia prac badawczych. W ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt badawczy, pozwalający na realizację innowacyjnych procesów badawczych, o wartości 20 mln zł. Pozwoli on na wykonywanie badań o wysokim stopniu innowacyjności oraz badań w laboratoriach akredytowanych.

Zespół kompleksowo realizuje bardzo skomplikowany i trudny projekt, który wymaga specjalistycznej, eksperckiej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych CB+R, postępowań w obszarze Prawa Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego, przepisów krajowych i unijnych. Z uwagi na wysoki stopień złożoności projektu w celu uzgadniania decyzji strategicznych i monitoringu  został powołany Zespół Sterujący ds. projektu Pomologia. Zespół realizuje procesy związane z rozliczaniem projektu monitoringiem terminowej realizacji projektu zgodnie z harmonogramem oraz kontrolą poprawności realizacji zadań w ramach budżetu projektu. W wyniku realizacji projektu powstaje nowoczesne uniwersyteckie Centrum Badawczo-Rozwojowe, jedyne na terenie województwa opolskiego.  O poziomie innowacyjności stanowi fakt, że nasze Centrum zostało w 2020 r. nominowane do nagrody Polskiej  Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii badania przyszłości przyznawanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o przyznanie środków finansowych na realizację projektów, serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30 – 15:30 w DS. „Kmicic”
przy ul. Grunwaldzkiej 31.