W wyniku rozstrzygnięcia 19. Edycji konkursu OPUS koordynowanego przez NCN, dofinansowanie otrzymał projekt autorstwa dr hab. prof. UO Rafała Riedla z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji zatytułowany Determinanty i dynamika zróżnicowanej integracji w (post) Brexitowej Europie. Wysokość przyznanego grantu wyniosła 458 700 zł, a czas trwania działań badawczych przewidziano na okres 36 miesięcy.

 

Tematyką projektu jest zjawisko zróżnicowanej integracji zachodzące  w obrębie Unii Europejskiej. Realizuje się ono z różnym natężeniem i dotyczy wielu aspektów życia politycznego, społecznego oraz gospodarczego. Autor projektu zaznacza, iż do tej pory kwestia zróżnicowanej integracji traktowana była w sposób zawężony, odnosząc się do konkretnego aspektu integracji, np. unii monetarnej, toteż jego celem jest ujęcie powyższego zjawiska w perspektywie interdyscyplinarnej, co pozwoli na bliższe przyjrzenie się zachodzącym procesom integracyjnym wewnątrz UE. Punktem wyjściowym w rozważaniach na temat zróżnicowanej integracji jest identyfikacja uwarunkowań, które przyczyniają się do powstawania różnic w jej dynamice oraz stopniu poprzez uwzględnienie 3 zmiennych wyjaśniających zachodzące procesy i ich specyfikę. Są nimi następująco: podmiot integracji (np. państwo, społeczeństwo, gospodarka), przedmiot integracji (konkretny obszar integracji tj. polityka monetarna) oraz zmienna czasu.

Biorąc pod uwagę wymienione zmienne, autor projektu obrał za cel odpowiedź na szereg pytań związanych ze zjawiskiem zróżnicowanej integracji, a także dezintegracji, jakie zachodzą wewnątrz Wspólnoty: Co (i jak) determinuje zróżnicowaną integrację w jądrze zintegrowanej Europy oraz na jej peryferiach? Jaka jest dynamika tego procesu? Jak ewoluował on dotychczas? Jakie można zaobserwować tendencje i trendy? Gdzie zmierza aktualnie? Jakie zróżnicowanie przedmiotowe (obszary integracji) obserwujemy w procesie zróżnicowania? Jakie strategie przyjmują poszczególne podmioty integracji wobec zjawiska zróżnicowanej integracji? Co ono oznacza dla całości projektu integracyjnego? Czy wiąże się z nim również ryzyko dezintegracji? Zdobyta w trakcie trwania projektu wiedza przyczyni się do  głębszego zrozumienia procesów zróżnicowanej integracji w Europie.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy przyznania grantu i życzymy dalszych sukcesów w pracy badawczej.