Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego w ogłosił konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty:

a) służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej opolskich uczelni,
b) służące wzmacnianiu wśród studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy
oraz rozwijania wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
c) służące upamiętnieniu 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.

Kompletne wnioski o dotacje należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. na adres: Departament Edukacji i Rynku Pracy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (koperta z dopiskiem „Konkurs na Małe Granty”). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wnioski o przyznanie dotacji, złożone poza Konkursem, nie będą podlegały ocenie. W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 50 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w wysokości 10 000 zł, minimalną –3 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 50 % wartości całego projektu. Komisja konkursowa wyłoni najciekawsze projekty, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków. Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.opolskie.pl komunikaty prasowe).
Dodatkowych informacji udziela Departament Edukacji i Rynku Pracy tel.: 77 44 67 838, e-mail: dep@opolskie.pl .

 

Uprzejmie informujemy, że Biuro Nauki i Obsługi Projektów (Zespół Standaryzacji i Przygotowania Projektów) oferuje pomoc w przygotowaniu aplikacji.

Zachęcamy do kontaktu: projekty@uni.opole.pl ; tel. 77 452 71 89.